PRZYRODA

 

o    Sztolnie w Senderkach – w ramach programu UE – Natura 2000 zostały tu wyznaczone obszary siedliskowe – miejsce zimowania nietoperzy. Stwierdzono tu występowanie 9 gatunków tych rzadkich ssaków i są to: mopek, nocek duży, nocek łydkowłosy oraz nocek Bechsteina, gacek brunatny, nocek Brandta, nocek Natterera, nocek rudy i nocek wąsatek. W bezpośrednim sąsiedztwie sztolni występuje  również bogate stanowisko bluszczu pospolitego, a w okolicznych lasach rośnie wiele gatunków rzadkich i chronionych roślin. W 2006 roku Nadleśnictwo Zwierzyniec utworzyło ścieżkę przyrodniczą wiodącą od parkingu przy drodze Zwierzyniec – Józefów, w kierunku wsi Potok Senderki. Na jej trasie można zapoznać się z najciekawszymi elementami przyrody tego terenu, wybranymi zagadnieniami gospodarki leśnej, jak również poznać historię górnictwa w tym niezwykłym miejscu.

o    Krasnobrodzki Park Krajobrazowy – położony jest na fragmencie najwyższych wzniesień Roztocza Środkowego. Przez park przepływa rzeka Wieprz, obfita w liczne gatunki występujących tu ryb. Ponad 60% powierzchni parku zajmują lasy – bory sosnowe, jodłowe, buczyna karpacka, olsy, grądy oraz torfowiska i zbiorowiska roślinności kserotermicznej (sucholubnej). Rośnie tu wiele rzadkich i chronionych roślin np.: widłaki, storczykowate, rosiczka okrągłolistna, kruszyna pospolita, czy wawrzynek wilczełyko. Na stawach w Hutkach rosną grążel żółty i grzybienie białe. Ssaki reprezentują m.in.: borsuk, gronostaj, jenot, kuna leśna, kuna domowa, łasica i tchórz, a wśród drzew gniazda zakładają m.in. orlik krzykliwy, bocian czarny, kraska i pliszka górska. Z kolei stawy nad Wieprzem koło Krasnobrodu są ostoją ptaków wodnych i bobra europejskiego, który ma tu dobre warunki siedliskowe.